Cẩm nang Hướng dẫn an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất thực phẩm và các cơ quan quản lý trong thời kỳ Covid 19

31-12-2020 08:06

Cục An toàn thực phẩm xin thông báo để các đơn vị và doanh nghiệp có liên quan được biết và thực hiện theo các yêu cầu tại Cẩm nang này để tổ chức sản xuất, phòng chống hiệu quả việc lây nhiễm virus trong quá trình sản xuất.

Các tài liệu Hướng dẫn gửi kèm bao gồm:

1. Covid 19 và an toàn thực phẩm: Hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm (Covid 19 and Food Safety: Guidance for food businesses).

2. Covid 19 và an toàn thực phẩm: Hướng dẫn đối với cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm quốc gia (Covid 19 Food Safety: Guidance for competent authorities responsible for national food safety control systems)

3. An toàn thực phẩm trong thời kỳ Covid 19 (Food safety in the time of Covid 19)

Đức Anh
Nguồn: https://vfa.gov.vn/