Về việc Công khai dự toán ngân sách năm 2021

06-04-2021 16:13

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-SYT ngày 31/3/2021 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc giao  dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Ngày 05/04/2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên đã ra quyết định: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Chi tiết quyết định được đính kèm:      /documents/1774679/0/Q%C4%90+Cong_khai_du_toan_NSNN_dot_2_.pdf/5126c35e-d1de-4df9-b488-1629b067174b

ML-CC
Chi cục ATVSTP Thái Nguyên