Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021

08-04-2021 09:46

Kế hoạch triển khai “Thánh hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, trong đó hằng năm các Bộ, ngành, địa phương tổ chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”; Kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯATTP ngày 09/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021;  Ngày 05/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 trên địa bàn với chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Tháng hành động năm 2021 là nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn. Nâng cao trách nhiệm của UBND các cấp tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và tình hình dịch Covid-19 để tổ chức (hội nghị trực tuyến, phát động hoặc hình thức khác) phổ biến công tác triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 theo quy định.

Thời gian triển khai: Từ ngày 15/4/2021 đến 20/04/2021.

Các hoạt động Thông tin truyền thông (chi tiết nội dung tuyên truyền có phụ lục I kèm theo). Các hoạt động thanh tra, kiểm tra (chi tiết nội dung tuyên truyền có phụ lục II kèm theo).

Kết thúc ”Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả hoạt động về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh trước ngày 25/05/2021 (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế, Điện thoại: 02083 656618 - 083 7227 666 (Đ/c Hương), Email: attpthainguyen@gmail.com). Có mẫu báo cáo kèm theo: Các địa phương (mẫu 1); Các đoàn thể (mẫu 2).

(Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

/documents/1774679/0/KH.69-UBND.pdf/076f61d0-f011-4cef-961e-2a72ddd49af6

Chu Thị Anh Hương
Chi cục ATVSTP