Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 08 năm 2021

06-09-2021 17:45

 

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 08 năm 2021

         

         Sở Y tế Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm trong tháng 08 năm 2021, thực hiện lưu trữ hồ sơ và đăng tải trên Website An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định (có danh sách đính kèm) 

/documents/1774679/0/Danh+s%C3%A1ch+t%E1%BB%B1+C%C3%B4ng+b%E1%BB%91+SP+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2021.xlsx/e707c68b-8b60-4a8d-b9f9-7320de91fd1b

Chu Thị Anh Hương
Sở Y tế Thái Nguyên