Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 05 năm 2021

31-05-2021 18:37

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 05 năm 2021

 

Sở Y tế Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm trong tháng 05 năm 2021, thực hiện lưu trữ  hồ sơ và đăng tải trên Website Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định (có danh sách đính kèm)

/documents/1774679/0/Danh+s%C3%A1ch+T%E1%BB%B1+CBSP+n%C4%83m+2021+%28Th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2021%29.doc/0228a178-86a0-434c-adde-6a715ccfbeb1 

 

Chu Thị Anh Hương
Sở Y tế Thái Nguyên