Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm 06 tháng đầu năm 2021

02-07-2021 16:26

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm 06 tháng đầu năm 2021

 

        Sở Y tế Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm 6 tháng đầu năm 2021, thực hiện lưu trữ  hồ sơ và đăng tải trên Website Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định (có danh sách đính kèm) 

/documents/1774679/0/Danh+s%C3%A1ch+T%E1%BB%B1+CBSP+n%C4%83m+2021.doc/0445c931-9f48-42fe-84d2-1fb730e0fd7f

 

Chu Thị Anh Hương
Sở Y tế Thái Nguyên