Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba).
Loại thủ tục An toàn thực phẩm
Cơ quan thực hiện Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm
Trình tự thực hiện

- Trình tự thực hiện:    + Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ công bố tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ cho Phòng Đăng ký và CNSP thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Bước 3: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phải cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với hồ sơ công bố hợp quy theo mẫu được quy định tại Mẫu số 01a ban hành kèm theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP; trường hợp không cấp Giấy Tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.
Chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện trả Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân hoặc công văn trả lời không cấp”.
Trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy tiếp nhận của Chi cục ATVSTP, nếu tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Chi cục sẽ hủy hồ sơ công bố.

 

Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
I. Hồ sơ công bố hợp quy (bên thứ ba)
1.  Bản công bố hợp quy được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP;
2.  Bản thông tin chi tiết sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03a hoặc Mẫu số 03c ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP (có đóng dấu giáp lai của bên thứ ba);
3. Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);
II. Hồ sơ pháp lý chung:
4. Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
5. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
6. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).
 + Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy và 01 bộ hồ sơ pháp lý chung

 

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
Mức độ 2
Lệ phí Không
Phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

1- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
3- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
4- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
5- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Danh sách biểu mẫu, tờ khai maubieu.doc