Kết quả hoạt động của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Quý II/2020

21-07-2020 15:12

Thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, năm. Quý II/2020 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã triển khai các hoạt động và kết qu đạt được như sau:

  1. Công tác tham mưu:

Tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh, sở Y tế:

- Tham mưu Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020.

- Tổng hợp báo cáo “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

- Kế hoạch 1085/KH-SYT ngày 15/4/2020 về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020.

- Công văn số 889/SYT-NVY ngày 31/3/2020 về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống Covid-19 tại cơ sở dịch vụ ăn uống và khu cách ly tập trung.

- Tham mưu Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

2. Hoạt động chuyên môn

2.1. Hoạt động tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, ký cam kết và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP:

* Công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các TTHC trong lĩnh vực ATTP quý II/2020:

- Tiếp nhận hồ sơ: Trong đó:

+ Hồ sơ xin cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP:  26 hồ sơ

+ Hồ sơ cơ sở tự công bố sản phẩm: 32 hồ sơ/ 32 sản phẩm

+ Hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 01 hồ sơ/ 01 sản phẩm

+ Hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm: 0

- Giải quyết các TTHC: Trong đó:

+ Thẩm định cơ sở và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 23 cơ sở/ 22 Giấy chứng nhận.

+ Thẩm định hồ sơ và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 01 hồ sơ/ 01 sản phẩm

* Ký cam kết bảo đảm chất lượng ATVSTP:   13  cơ sở

2.2. Hoạt động phòng Thông tin truyền thông:

 * Công tác truyền thông, tuyên truyền về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trong đó:

- Đài PT-TH: 01 tọa đàm, chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020,02 tin, 03 bài, 05 ảnh về ATTP

- Báo Thái Nguyên: 02 tin, 03 bài, 05 ảnh về ATTP

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh: 02 tin văn bản

* Website Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 24 tin, bài.

2.3.  Quản lý ngộ độc thực phẩm

- Trong quý 2/2020 không có vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận.

2.4. Hoạt động phòng Thanh tra

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Tháng hành động năm 2020 do Sở Y tế chủ trì;

- Triển khai hoạt động kiểm tra ATTP cơ sở dịch vụ ăn uống các Doanh nghiệp trong Ban quản lý các Khu công nghiệp;

- Triển khai kiểm tra đột xuất xác minh cơ sở công bố, sản xuất, lưu hành sản phẩm thực phẩm trên địa bàn và cung cấp hộ sơ tự công bố theo Công văn 1246/ATTP-PCTTr ngày 27/5/2020 của Cục An toàn thực phẩm.

3. Đánh giá:

Trong 6 tháng đầu năm 2020 là thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp. Các đơn vị tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch; bên cạnh đó việc thực hiện cách ly xã hội khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ nên kết quả kiểm tra, xử lý của các lực lượng chưa cao, chưa phát hiện được các vụ việc vi phạm lớn, có tính chất nghiêm trọng.

Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh kịp thời. Công tác thông tin, truyền thông đã được triển khai đồng bộ. Thực hiện tốt công tác phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình và các đơn vị truyền thông thông tin. Công tác kiểm soát, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm được tiến hành chủ động và thường xuyên

Công tác thanh, kiểm tra được tăng cường, thanh kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao. Trong quá trình kiểm tra, các hành vi vi phạm phát hiện được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật./.

Đàm Đạt
Chi cục ATVSTP Thái Nguyên