Thống kê báo cáo

Kết quả thực hiện công tác an toàn thực phẩm năm 2020 và phướng hướng nhiệm vụ trong năm 2021

29-01-2021

Trong năm 2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên và các huyện, thành phố, thị xã thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý, các hoạt động bảo đảm ATTP được tiến hành chủ động và tổ chức thực hiện một cách tích cực và đạt được những kết quả nhất định.

Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020

23-11-2020

Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

17-11-2020

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đóng một giữ vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật. Là cơ quan quản lý nhà nước về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ của mình về quản lý an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm luôn đưa mục tiêu phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ cần thiết, hiệu quả để mọi cán bộ, công chức và người lao động trong Chi cục thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ của mình

Báo cáo công tác an toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

16-10-2020

Báo cáo công tác an toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Báo cáo Tháng hành động vì ATTP năm 2020

11-06-2020

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/03/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

KẾ HOẠCH Rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

13-02-2020

Rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ngưng hiệu lực hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội. Công tác rà soát văn bản phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, không bỏ sót và giúp cho triển khai thực hiện việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết để hướng dẫn thi hành