Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo nghị định số 155/2018/NĐ-CP

01-03-2018 09:15

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc Hội, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011;
Căn cứ nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Nay Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên thông báo tạm thời về việc tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 24-12-2018.

1. Đối với hồ sơ cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm:
    - Không tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014.
    - Không tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2014.

2. Đối với tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
2.1. Loại hình
    - Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm) (trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn)
    - Thực phẩm chức năng
    - Các vi chất bổ sung vào thực phẩm
    - Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
    - Kinh doanh dịch vụ ăn uống (bao gồm: cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể).

2.2. Thành phần hồ sơ
- Trường hợp cấp mới, thành phần hồ sơ:
a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01, Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP).
b. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);
c. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (theo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm);
d. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (theo Điều 36 Luật An toàn thực phẩm);
e. Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Trường hợp thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:
a. Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên.
b. Ngoài các trường hợp nêu trên, cơ sở nộp lại hồ sơ mới để được thẩm định cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

2.3 Phí, lệ phí
Vẫn áp dụng Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 279/2016/TT-BCT cho đến khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Trên đây là Thông báo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo nghị định số 155/2018/NĐ-CP đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.