Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

04-01-2021 12:48

Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh, hạn chế và giảm hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ nhưng công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm đã được các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh, cơ bản kiểm soát và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Ban Chỉ đạo liên ngành rung ương về an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021.

Nội dung cụ thể như sau:/documents/1774679/0/Ke+hoach+trien+khai+cong+tac+hau+kiem+n+m+2021.signed%281%29.pdf/38889ca2-8373-4931-8d0b-2c24f9124cd9

Nguyễn Khoa phòng CTTTr
Thanh tra, kiểm tra