Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

22-12-2020 15:22

Ở nước ta, Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020;
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020 tại đơn vị. Cụ thể tại file đính kèm sau:

/documents/1774679/0/K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+c%C3%A1c+ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+h%C6%B0%E1%BB%9Fng+%E1%BB%A9ng+Ng%C3%A0y+Ph%C3%A1p+lu%E1%BA%ADt.pdf/f56b0957-abd8-4abb-8c59-5fbfcfa17777
 

Nguyễn Khoa
Thông báo