Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 07 năm 2021

17-08-2021 11:44

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm

tháng 07 năm 2021

        Sở Y tế Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm trong tháng 07 năm 2021, thực hiện lưu trữ hồ sơ và đăng tải trên Website An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định (có danh sách đính kèm) 

/documents/1774679/0/Danh+s%C3%A1ch+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+th%C3%A1ng+7-2021.xlsx/2dcd1f61-fec2-4799-b27b-02b061a0a7e3

 

Chu Thị Anh Hương
Sở Y tế Thái Nguyên