Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 06 năm 2021

17-08-2021 11:31

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm

tháng 06 năm 2021

 

        Sở Y tế Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm trong tháng 06 năm 2021, thực hiện lưu trữ hồ sơ và đăng tải trên Website An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định (có danh sách đính kèm)

/documents/1774679/0/Danh+s%C3%A1ch+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91+th%C3%A1ng+6-2021.xlsx/fe258e26-e2df-491b-9d6b-d3dbcdb15218

 

Chu Thị Anh Hương
Sở Y tế Thái Nguyên