Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 02 năm 2021

11-03-2021 09:29

       Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm trong tháng 02 năm 2021, thực hiện lưu trữ  hồ sơ và đăng tải trên Website Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định (có danh sách đính kèm)

/documents/1774679/0/Danh+s%C3%A1ch+T%E1%BB%B1+CBSP+%28T2-2021%29.doc/212b7287-7bd5-4619-b88c-377d9206172f

Chu Thị Anh Hương
Chi cục ATVSTP