Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm Tháng 3 năm 2021

05-04-2021 16:35

Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm Tháng 3 năm 2021

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ các đơn vị tự công bố sản phẩm thực phẩm trong tháng 04 năm 2021, thực hiện lưu trữ hồ sơ và đăng tải trên Website Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định (có danh sách đính kèm) 

/documents/1774679/0/Danh+s%C3%A1ch+T%E1%BB%B1+CBSP+%28Th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2021%29.doc/48352570-27f0-47ac-b6f8-6e6e92b3428f

Chu Thị Anh Hương
Chi cục ATVSTP