Kế hoạch triển khai hoạt động kiểm soát, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24-06-2020 23:10

/documents/1774679/0/699+-+KH+GSMN+2020.pdf/9f4661bf-777d-4438-bdaf-57d4392536b2
Chu Thị Anh Hương
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm