Bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh

01-09-2020 14:12

Để bảo đảm an toàn thực phẩm trong điều kiện tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành Công văn số 160/ATTP-NV ngày 31/8/2020.

Chi tiết tại file đính kèm /documents/1857850/0/CV+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+B%C4%90+ATTP+PC+covid.pdf/bab0bfbf-21c3-494c-8ff0-286108b48f09

 

Ngô Huệ
Chi cục ATVSTP Thái Nguyên