Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch, bệnh trên động vật

04-12-2020 14:34

Căn cứ thông báo số 109/TB-UBND ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Căn cứ công văn số 3611/SYT-NVY ngày 26/11/2020 của Sở Y tế Thái Nguyên về việc tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, nhà hàng ăn uống, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng - tin, bếp ăn tập thể) nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh như sau:

1. Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm đặc biệt là những sản phẩm thịt gia súc, gia cầm phải rõ nguồn gốc và bảo đảm an toàn. Tuyệt đối không sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân để chế biến thực phẩm.

2. Đối với sản phẩm thịt gia súc, gia cầm sử dụng trong chế biến phải có chứng nhận kiểm dịch hoặc kiểm soát vệ sinh thú y. Khuyến khích sử dụng thực phẩm đã qua chế biến, giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ có kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Chi tiết văn bản tại đây: /documents/1857850/0/CV+PC+d%E1%BB%8Bch+b%E1%BB%87nh+%C4%90V.pdf/74020102-9321-4e15-9280-143f49974e16

Ngô Huệ
Chi cục ATVSTP Thái Nguyên