CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1 - Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Thực hiện chức năng Hành chính - Quản trị:
+ Chịu trách nhiệm đối nội, đối ngoại, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho các cuộc họp, tập huấn, giao ban ... . Lập kế hoạch mua sắm những vật dụng mau hỏng, rẻ tiền, vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn;
+ Quản lý tài sản chung của Chi cục;
+ Thực hiện công tác thống kê, báo cáo các nội dung của cơ quan Chi cục;
+ Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cho các cuộc họp, giao ban thường kỳ và đột xuất của Chi cục;
- Thực hiện chức năng Tổ chức cán bộ: Thực hiện việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; tham mưu cho lãnh đạo về: quy hoạch, điều chuyển, tiếp nhận cán bộ, chế độ lương, thưởng, chế độ đặc thù khác (nếu có) và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chức năng Văn thư - Tạp vụ:
+ Tiếp nhận, trình duyệt thủ trưởng, gửi các loại công văn đến theo địa chỉ đã được Thủ trưởng cơ quan phân công xử lý, kiểm tra việc ký nhận văn bản bằng sổ theo dõi Công văn đến;
+ Thực hiện quy trình, quy phạm đối với các công văn đi, lấy số văn bản, vào sổ công văn đi, đưa vào lưu trữ văn bản gốc và chịu trách nhiệm phát hành văn bản theo địa chỉ “nơi nhận” ghi ở cuối văn bản (bao gồm cả những văn bản, quyết định nội bộ ...);
- Thực hiện chức năng Kế hoạch Tài chính:
+  Lập dự toán kinh phí các nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn thu hợp pháp khác hàng năm;
+ Tham mưu BCĐ liên ngành ATTP tỉnh trong việc xây dựng kinh phí hoạt động, mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh
+ Tổng hợp dự toán từ các phòng chuyên môn xây dựng,  gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt, đôn đốc thực hiện khi kế hoạch đã được phê duyệt;
+ Thực hiện công tác Tài chính kế toán theo quy định của pháp luật và nghiêm chỉnh thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính kế toán;
- Thực hiện chức năng quản lý cơ sở thực phẩm:
+ Thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;
+ Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục triển khai hoạt động điều tra, thống kê cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp trên địa bàn tỉnh;
-  Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP theo sự phân công của Chi cục trưởng;
- Thường trực các Hội đồng, các ban mà các phòng chuyên môn khác không được phân công;
- Tham gia các hoạt động khác khi có sự phân công của Chi cục trưởng.

2 - Phòng Nghiệp vụ:
- Tham mưu dự thảo kế hoạch, dự án chương trình mục tiêu Y tế Dân số về VSATTP; Lập kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về công tác truyền thông về VSATTP,  phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trình lãnh đạo phê duyệt. Tổ chức thực hiện, tổng kết, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch;
- Chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng  các dụng cụ, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác giám sát; lấy và lưu mẫu thực phẩm của các đoàn thanh kiểm tra, giám sát liên ngành và chuyên ngành khi có yêu cầu;
- Tham mưu cho BCĐ liên ngành việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể và tổ chức thực hiện Tháng hành động vì chất lượng VSATTP; Tết nguyên đán, lễ hội, các hội nghị quan trọng;
- Thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo, thống kê về công tác quản lý đảm bảo vệ sinh ATTP  của ngành và của BCĐ liên ngành ATTP theo quy định;
- Công tác Thông tin Truyền thông:
+ Tổ chức thực hiện công tác thông tin, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
+ Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến, cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
+ Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, theo dõi, cung cấp thông tin và các nội dung hoạt động ATTP của Chi cục cho các cơ quan Thông tin, Báo chí (khi có sự ủy quyền);
+ Giúp Chi cục trưởng tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của các cơ sở;
- Công tác quản lý Ngộ độc thực phẩm:
+ Thực hiện việc giám sát các cơ sở thực phẩm, các sản phẩm thực phẩm trong các đợt giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm theo yêu cầu của cấp trên và kế hoạch hằng năm được phê duyệt;
+ Chủ trì, phối hợp điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; phối hợp các phòng, cơ quan liên quan kiểm tra giám sát việc triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm trên địa bàn tỉnh và chế độ báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm, các sự cố về ATTP, theo quy định hiện hành;
- Thực hiện thường trực công tác chỉ đạo tuyến của Chi cục;
-  Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP theo sự phân công của Chi cục trưởng;
- Thường trực Hội đồng nghiên cứu khoa học của Chi cục;
- Tham gia các hoạt động khác khi có sự phân công của Chi cục trưởng.

3 - Phòng Công tác Thanh tra:
-  Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm thuộc phạm vi thẩm quyền chi cục đựơc giao gửi Thanh tra Sở Y tế tổng hợp, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kế hoach thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau khi được phê duyệt;
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai Thanh, kiểm tra chuyên và liên ngành của tỉnh theo kế hoạch ;
- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị, bộ phận có liên quan thuộc Chi cục xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh, kiểm tra thường xuyên, đột xuất và theo kế hoạch đối với các cơ sở thực phẩm  khi được thủ trưởng cơ quan giao;
- Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ thanh, kiểm tra chuyên ngành của Chi cục và tham gia các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành khi được yêu cầu;
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Chi cục dự thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành các Quyết định, kế hoạch, qui chế phối hợp liên ngành, các văn bản của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh;
- Phối hợp với các phòng, các cơ quan đơn vị liên quan ở địa ph¬ương h¬ướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý ATVSTP;
- Chủ trì phối hợp với các phòng, cơ quan liên quan giúp Lãnh đạo việc đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến ATVSTP theo quy định pháp luật;
- Phối hợp các phòng, các địa phương thực hiện hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về ATTP cho các nhóm đối tượng, các tuyến theo chức năng nhiệm vụ được phân công;
- Tham mưu cho Chi cục trưởng trong việc xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực ATVSTP theo qui định của pháp luật;
- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành thuộc phạm vi thẩm quyền của Chi cục và của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh;
- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân và phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi giải quyết của Chi cục trưởng;
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân và phòng chống tham nhũng  thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định;
- Tham gia các hoạt động khác khi có sự phân công của Chi cục trưởng.