SƠ ĐỒ  TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ

I. LÃNH ĐẠO CHI CỤC

1. Lý Văn Cảnh- Chi cục trưởng 02083656866.
2. Đàm Văn Bút - phó chi cục trưởng 02083656614

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Đàm Quốc Đạt - Trưởng phòng HCTH 02083656615

2. Hoàng Thị Mai Loan - phó trưởng phòng HCTH, phụ trách kế toán 02083656613.

3. Nguyễn Ngọc Khoa - Trưởng phòng công tác Thanh tra 02083656612.

4. Chu Thị Anh Hương - phó trưởng phòng Nghiệp Vụ 02083656618

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC QUẢN LÝ
CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỤC PHẨM THÁI NGUYÊN