VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Vị trí, chức năng
- Là đơn vị thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế: Tham m¬ưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà n¬ước về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP);
- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về VSATTP;
- Thực hiện thanh tra  kiểm tra chuyên ngành về VSATTP trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật;
- Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục ATTP;
- Có t¬ư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tham m¬ưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch, quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực VSATTP;
- Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch, ch¬ương trình, dự án hằng năm về VSATTP trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện các VBQPPL, chính sách, chiến lư¬ợc, quy hoạch, kế hoạch… đã đ¬ược phê duyệt về VSATTP;
- Xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm thuộc phạm vi thẩm quyền Chi cục được giao gửi Thanh tra Sở Y tế tổng hợp, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành, liên ngành; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra sau khi được phê duyệt;
- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành  theo qui định;
- Cử công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tham gia các đoàn thanh, kiểm tra khi có yêu cầu;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về VSATTP;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa ph¬ương h¬ướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về VSATTP;
- Giúp Giám đốc Sở Y tế cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận, xác nhận liên quan đến VSATTP theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý;
- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về VSATTP trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức công tác thông tin truyền thông, phổ biến kiến thức pháp luật về VSATTP trên địa bàn tỉnh;
- Chỉ đạo, h¬ướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức về VSATTP cho ngư¬ời sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATTP cho các nhóm đối tượng trên địa bàn;
- Chịu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác quản lý, lưu trữ, đăng tải thông tin, hồ sơ bản tự công bố sản phẩm của các cơ sở;
- Thực hiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện  ATVSTP theo quy định;
- Thực hiện việc cấp xác nhận quảng cáo các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm theo quy định;
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý VSATTP theo quy định hiện hành;
- Quản lý, tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định pháp luật và phân cấp của Sở Y tế;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Y tế giao.