Thự hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID - 19 đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

24-04-2020 09:33

Tải văn bản tại đây
P. Nghiệp vụ
Chi cục ATVSTP