Thông điệp tuyên truyền “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021”.

29-01-2021 14:24

Căn cứ Công văn số 59/ATTP-NĐTP ngày 13/01/2021 của Cục An toàn thực phẩm về việc tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Công văn số 2675/UBND-KGVX ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; Kế hoạch số 22/KH-SYT ngày 28/12/2020 của Sở Y tế Thái Nguyên về kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái nguyên xây dựng kế hoạch số 14/KH-ATTP ngày 22/01/2021 về việc truyền thông về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021, trong đó nội dung tuyên truyền Thông điệp “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021”

(có nội dung chi tiết đính kèm)

https://vfa.gov.vn/storage/upload/thong-diep-tet-tan-suu-2021-so-1.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=N0fWKPiMBRo&feature=youtu.be)

 

 

Chu Thị Anh Hương
Chi cục ATVSTP