Sở Y tế Thái Nguyên triển khai Kế hoạch "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021

08-04-2021 10:00

Sở Y tế Thái Nguyên triển khai Kế hoạch “Thánh hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Thái Nguyên về Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; Sở Y tế Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 1079/KH-SYT ngày 07/4/2021 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 (có kế hoạch đính kèm)

/documents/1774679/0/KH+Th%C3%A1ng+h%C3%A0nh+%C4%91%E1%BB%99ng+2021-SYT.pdf/c989a14e-7476-42e9-93bf-e6d6301083d1

Chu Thị Anh Hương
Chi cục ATVSTP