BAN LÃNH ĐẠO CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

1- Thạc sỹ - Bác sỹ Lý Văn Cảnh - Chi cục trưởng

Chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Chi cục và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các hoạt động công tác phòng Nghiệp vụ và phòng Hành chính - Tổng hợp; Sinh hoạt tại phòng Nghiệp vụ.

Trực tiếp phụ trách các công tác sau:
- Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục thuộc thẩm quyền quản lý. Ban hành nội quy, quy chế làm việc nội bộ của Chi cục;
- Chủ tài khoản Chi cục, chịu trách nhiệm và quản lý, tổ chức thực hiện công tác Kế hoạch, tài chính - kế toán, quản lý tài sản và cơ sở vật chất của Chi cục theo quy định của pháp luật;
- Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương, Hội đồng thi đua- khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng nghiên cứu khoa học của Chi cục...;
- Chủ trì hoặc ủy quyền cho Phó Chi cục trưởng chủ trì các cuộc họp, hội nghị do Chi cục tổ chức;
- Công tác Hành chính - Quản trị;
- Công tác quản lý cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;
- Công tác Thông tin - Truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm;
- Công tác thi đua khen thưởng;
- Ký phê duyệt các kế hoạch năm, giai đoạn; các báo cáo công tác, báo cáo theo yêu cầu của Cục ATTP, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tham gia thường trực Ban chỉ đạo liên ngành ATTP của tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

2 - Bác sỹ CKI Đàm Văn Bút - Phó Chi cục trưởng

Là Phó Chi cục trưởng tham mưu cho Chi cục trưởng trong một số lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ về VSATTP. Giúp Chi cục trưởng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các hoạt động của phòng Công tác Thanh tra; Sinh hoạt tại phòng Công tác Thanh tra. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các kết quả công tác được giao.

Phó Chi cục trưởng có trách nhiệm:
- Thay mặt Chi cục trưởng khi Chi cục trưởng đi vắng;
- Tham gia phối hợp xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu Y tế Dân số về ATTP và kế hoạch của Chi cục;
- Giúp Chi cục trưởng trong hoạt động tiếp công dân và trả lời đơn thư liên quan đến ATVSTP;
- Tham gia làm trưởng, phó, thành viên các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành, thẩm định cơ sở khi được phân công;
- Tham gia các Ban, các Hội đồng, các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ của Chi cục theo quyết định của Chi cục trưởng;
- Giúp Chi cục trưởng chỉ đạo công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành VSATTP;
- Xử lý công văn đi đến khi Chi cục trưởng đi vắng;
- Theo dõi Giấy đi đường, bảng chấm công của Chi cục;
- Ký,  phê duyệt ban hành văn bản chuyên môn về ATTP thuộc thẩm quyền của Chi cục hoặc trình lãnh đạo sở Y tế các văn bản thuộc thẩm quyền của sở Y tế ban hành do phòng Công tác Thanh tra tham mưu soạn thảo (hoặc phòng khác tham mưu soạn thảo, khi được Chi cục trưởng giao);
- Giúp Chi cục trưởng trong việc hoàn thiện dự thảo các văn bản tham mưu cho ngành Y tế, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh và cho UBND tỉnh về ATVSTP và các lĩnh vực liên quan do các phòng, các đơn vị tham mưu soạn thảo;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.